Asbij - Andrena cineraria
Vrij grote zwarte bijen met witte beharing op kop en borststuk. Vrouwtje: borststuk witgrijs behaard en tussen de vleugels een band van zwarte haren; achterlijf tamelijk kaal met een blauwe glans; kop van voren gewoonlijk wit - grijswit behaard. Lengte 13-15 mm
Vliegperiode: eind maart - begin juni. Bloembezoek: zeer gevarieerd. Onder meer gewone paardenbloem, scherpe boterbloem, knolboterbloem, dolle kervel, koolzaad, herik, verschillende wilgen. Nesten: in de grond. Voorkomen: het meest op de binnenlandse zandige en lemige gronden; ook in het stedelijk gebied en in stadstuinen; niet zeldzaam.